Galerie rötsch Gems am Fairen, fädig dr Bock am Tschingel